Om Vandværket

Ejstrupholm Vandværk blev stiftet den 24. november 1933, som et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

Ejstrupholm Vandværk A.m.b.a. forsyner godt 1000 forbrugere i Ejstrupholm, Thorlund, Hedegaard og omliggende opland med vand i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov.

Ejstrupholm Vandværk A.m.b.a. har to boringer, beliggende på Vestergade i Ejstrupholm, hvor vandet indvindes og behandles inden det sendes ud i ledningsnettet til forbrugerne. Boringerne henter råvandet i henholdsvis 128 mtr og 138 mtr's dybde.

Ejstrupholm Vandværk A.m.b.a har indgået samarbejdsaftale med Ejstrupholm Varmeværk A.m.b.a., hvilket betyder at begge værker passes af samme personale, med hensyn til drift og administration.

Historie

Brudstykker af Ejstrupholm Vandværks historie.


I 1924 blev der på Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforeningens generalforsamling nedsat et udvalg for oprettelse af et vandværk i Ejstrupholm.
Udvalget bestod af blikkenslager O. Winther, smed Hartvigsen og postbud Jens Madsen.
Hvad dette udvalg har udrettet ligger hen i det uvisse, men først den 24. november 1933 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Ejstrupholm Vandværk, hvor ingeniør C. Pedersen startede med at redegøre for tegning og anlægsudgifter på et nyt vandværk. Efter en del diskussion blev oplæg til vedtægter godkendt og følgende medlemmer valgt til bestyrelsen barber A.J. Jensen, mekaniker Werner Christensen, møller S.P. Nielsen, landpost Hans Peder Pedersen og lærer P. Eriksen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med A.J. Jensen som formand og lærer P. Eriksen som kasserer og den besluttede at overdrage borer arbejdet til brøndborer Aage Højfeldt, Herning på samme betingelser, som firmaet havde udført arbejdet for Henne Vandværk, og placeret på en af bestyrelsen anvist grund.
Licitation over pumpestation og vandanlæg, afholdtes 11. december 1933 på Ejstrup Kro, og licitation over vandværksbygning 18. januar 1934. Der optages et lån på 40.000 kr. i Handelsbanken i Horsens til en rente på 4½ %, men arbejder sideløbende med muligheden for lån gennem JAK.
Laurits Larsen ansættes som vandopkræver til et årligt honorar på 50 kr., og som sikkerhed skal han tegne en kautionsforsikring på 500 kr.
På generalforsamlingen 20. marts 1961 besluttede man sig til at bygge et supplerende nyt vandværk på Skolegade (Præstegårdsvej) til en anslået pris på 70.000 kr.
Fra 1. april 1970 ansættes smedemester Henry Pedersen som vandværkspasser til en årlig løn på 4.000 kr.
Fra 1. januar 1971 tilrettes vandafgifterne for en husholdning til 35 kr. pr. rate, forretninger og virksomheder yderligere 15 kr. pr. rate, udvendig hane 40 kr. på år og havevanding 30 kr. pr. år, alle afgifter er inkl. moms.
I 1974 fastsættes bøde for ulovlig havevanding til 200 kr. dog 300 kr. hvis det sker uden spreder.
I 1976 kontakt til brøndborer John Nielsen, Allested om udvidelse af Vandværket på Præstegårdsvej med besøg på Vindeby Vandværk.
1977 skrinlægges projekt om udvidelse af Vandværket på Præstegårdsvej. I stedet arbejdes med opførelse af et nyt værk på Vestergade ved køb af grund af Nørre Snede kommune.
Fra 1. januar 1978 fastsættes løn til vandværkspasser K.B. Larsen 9.300 kr. og regnskabsfører Edith Pedersen 5.000 kr. pr. år.
28. februar 1978 godkendes en samlet pris for det nye vandværk til 1.030.179 kr., der finansieres med 500.000 kr. egne midler og 600.000 kr. optagelse af et finanslån over 5 år.
Det nye Vandværk ibrugtages i december 1978 og der var nu 550 forbrugere tilsluttet.
Det gamle Vandværk på Vandværksvej lukkes i foråret 1979.
14. april 1981 stoppes borearbejdet i 42 meters dybde ved det nye vandværk efter anbefaling fra Geodætisk Institut og der ledes efter et nyt borer sted.
26. november 1983 åbent hus på det nye Vandværk i forbindelse med Vandværkets 50-års jubilæum.
10. maj 1989 etablerer Vejle Amt 5 overvågningsboringer i Vandværkets forventede vandindvindingsområde. Tilsvarende sker hos 5 andre værker med forskellige jordboniteter i Vejle Amt.
4. oktober 1990 ny boring beliggende ved Vestergade på 128 meters dybde klar til brug.
17. marts 1994 ordinær generalforsamling og offentlig drøftelse af atrazin forurening fra DSB`s baneareal, bestyrelsen havde 3 måneder før taget den nye boring ved Vestergade i brug og lukket den forurenede boring – bestyrelsen blev ikke genvalgt ved bestyrelsesvalg trods godkendt formandsberetning og regnskab, og de øvriges bestyrelsesmedlemmer valgte efterfølgende at fratræde bestyrelsen i utide.
Ny vandværksbygning indvies i 2008 hvor Thorlund Vandværk (28 brugere) og Hedegård Vandværk (16 brugere) overtages. Samtidig er der lagt vandledninger ud på landet og det samlede ledningsnet vurderes til at være tæt på 70 km lang.
I 2016 nedlægges de åbne vandfiltre og iltningsbassin og vandbehandlingen foregår i lukkede systemer med 2 trykfiltertanke og separate udgange fra værket, hvor der er anskaffet nødgenerator og SRO-anlæg.
Ref. Finn Jensen

Formænd i Ejstrupholm Vandværk:
1933 - 1946 A.J. Jensen
1946 - 1947 Hans Peder Pedersen
1947 - 1948 O. Winther
1948 – 1949 Alfred Nielsen, vognmand
1949 - 1954 Chr. Svendsen
1954 - 1959 Kristian Hansen, Brogade
1959 - 1963 Ejnar Christensen
1963 - 1968 Hans Damkjær
1968 - 1977 Johs. Østergaard Nielsen
1977 - 1979 Knud Erik T. Nielsen
1979 - 1994 Finn Jensen
1994 - 2001 H.C. Martinussen
2001 - 2005 Bent Jeppesen
2005 - 2010 Svend Jøker Hansen
2010 - 2019 Bent Jensen
2019 - John Lystlund

Erik Christensen

Driftsassistent

29 45 80 55

Meta Ingwersen

Bogholder

75 77 26 11

Erik Lund

Driftsleder

40 32 52 55

//