Tilslutningspriser

Priserne er gyldige fra 1. januar 2010 til 31. december 2019

Betingelser:

Ejendom er defineret som matrikel. Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændig køkken. En erhvervsenhed er en erhvervsvirksomhed.

Vandværket afgør om ejendommen ligger i byområde, landområde eller er en storparcel. Anlægsbidraget fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, som efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsens udvalg for teknik og miljø.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om‐ eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen.

Anlægsbidraget ved byggemodninger afregnes a'conto med 100 % af det samlede bidrag. Bidraget skal være indbetalt før byggemodningen iværksættes.

Der ydes rabat på 20% ved flere tilslutninger på samme matrikel nr.

DOWNLOAD
Tilslutningspriser.pdf